گلگیر جلو اصلی هیوندای آوانته

گلگیر جلو هیوندای آوانته

یکی از قطعات بدنه خودرو که در بیشترین تصادفات آسیب جدی می بیند گلگیر جلو ( راست و چپ ) می باشد. اما این قطعه یعنی 

گلگیر جلو هیوندای آوانته

اگر دقت کرده باشید بیشترین خسارتی که خودروها در هنگام تصادف با آن مواجع می شوند قسمت جلوی و عقب بدنه مشخصا گلگیرها می باشد.