میل موجگیر اصلی هیوندای

میل موجگیر هیوندای

میل موجگیر هیوندای

اما در مورد یکی از قطعات خودرو میل موجگیر است