بهترین شلگیر جلو هیوندا توسان

شلگیر جلو هیوندا توسان

نام قطعه : شلگیر

محل نصب : بالای چرخ ها سمت راست و چپ ( جلو - عقب)...