استعلام قیمت دریچه گاز هیوندا سانتافه

دریچه گاز هیوندا سانتافه-دریچه گاز هیوندا سانتافه نحوه شستن دریچه گاز هیوندا سانتافه خرید دریچه گاز هیوندا سانتافه بهترین دریچه گاز هیوندا سانتافه قیمت دریچه گاز هیوندا سانتافه دریچه گاز هیوندا سانتافه اصلی دریچه گاز هیوندا سانتافه فابریکی کاربرد دریچه گاز هیوندا سانتافه برای استعلام لوازم یدکی هیوندا با شماره 09216275463 تماس بگیرید
دریچه گاز هیوندا سانتافه

دریچه گاز هیوندا سانتافه ,دریچه گاز هیوندا سانتافه اصلی و فابریکی با قیمت و کیفیت مناسب و ضمانت به فروش می رسد برای خرید با شماره های ما تماس بگیرید.


بیشتر وسایل نقلیه با لوازم یدکی پیشرفته ، با تزریق سوخت به  چند درب مجهز شده اند و تحویل سوخت از دریچه گاز هیوندا سانتافه خودرو صورت میگیرد. علاوه بر صفحه دیافراگم، که به یک شفت که از طریق یک پورت به داخل محفظه ای که از صفحه عبور می کند و به شیر کنترل هوای آزادوصل شده است کند دریچه گازهیوندا سانتافه  جریان هوا را در موتور سوخت کنترل می کند. که برای تنظیم سرعت یک سنسور قطعات بنزین  شده است و ورودی را به PCM در مورد موقعیت دیافراگم فراهم می کند. PCM با استفاده از این اطلاعات همراه با ورودی از سنسورهایی که جریان هوا و یا خلاء را اندازه گیری می کنند برای محاسبه جریان سوخت استفاده می شود.

محل قرارگیری این درﯾﭽﻪ ﮔﺎز هیوندا سانتافه  بین پاک کننده هوا و ورودی ورودی نصب شده است و شامل یک شیر پروانه ای یا صفحه ای است که با توجه به موقعیت پدال شتاب دهنده عمل می کند.

ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز هیوندا سانتافه  به دو ﺻﻮرت انجام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد: دریچه گاز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و دریچه گاز اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ.

دریچه گاز برقی :

در دریچه گاز اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل از ECU ﻣﻮﺗﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ECU ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﻨﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮدرو و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه در آن، دﺳﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ دریچه گاز هیوندا سانتافه را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع دریچه گاز دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﭘﺪال ﮔﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

دریچه گاز الکترونیکی :

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع درﯾﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ درﯾﭽﻪ گاز هیوندا سانتافه  ﺳﺎده ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ و ارزاﻧﯽ آن اﺳﺖ.


اﯾﻦ دریچه گاز هیوندا سانتافه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای  و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ آن، ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای  ورودی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮان و ﮔﺸﺘﺎور ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز هیوندا سانتافه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﺖ فشار ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از راﻧﻨﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز درﯾﺎﻓﺖ نمی کند ﻣﻮﺗﻮر بدون فشار ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

برای خرید دریچه گاز هیوندا سانتافه این کالا با ما تماس بگیرید.

ما دریچه گاز هیوندا سانتافه را با بهترین کیفیت وقیمت مناسب با ضمانت برای شما خریداری می کنیم . با ما تماس بگیرید .


برای اطلاع از قیمت یا سفارش قطعات با شماره 09107686796 تماس بگیرید.

کاربران محترم توجه داشته باشید که ما ضمانت بهترین قیمت در بازار میباشیم.


فروش لوازم یدکی جک در سایت جک شاپ - مشاوره خرید لوازم جک - آگاهی از خرید لوازم یدکی جک - توضیحات مکمل لوازم یدکی جک - قیمت مناسب لوازم یدکی جک - ضمانت بهترین کیفیت لوازم یدکی جک در بازار چراغ برق

قیمت دریچه گاز هیوندا سانتافه - دریچه گاز هیوندا سانتافه نحوه شستن دریچه گاز هیوندا سانتافه خرید دریچه گاز هیوندا سانتافه بهترین دریچه گاز هیوندا سانتافه قیمت دریچه گاز هیوندا سانتافه دریچه گاز هیوندا سانتافه اصلی دریچه گاز هیوندا سانتافه فابریکی کاربرد دریچه گاز هیوندا سانتافه ضمانت بهترین قیمت 09216275463

دریچه گاز هیوندا سانتافه-دریچه گاز هیوندا سانتافه نحوه شستن دریچه گاز هیوندا سانتافه خرید دریچه گاز هیوندا سانتافه بهترین دریچه گاز هیوندا سانتافه قیمت دریچه گاز هیوندا سانتافه دریچه گاز هیوندا سانتافه اصلی دریچه گاز هیوندا سانتافه فابریکی کاربرد دریچه گاز هیوندا سانتافه