استعلام قیمت دریچه گاز هیوندای سانتافه

دریچه گاز هیوندای سانتافه-دریچه گاز هیوندای سانتافه دریچه گاز سانتافه خرید دریچه گاز هیوندای سانتافه بهترین دریچه گاز هیوندای سانتافه قیمت دریچه گاز هیوندای سانتافه دریچه گاز هیوندای سانتافه اصلی دریچه گاز هیوندای سانتافه فابریکی برای استعلام لوازم یدکی هیوندا با شماره 09125101633 تماس بگیرید
دریچه گاز هیوندای سانتافه

استفاده از دریچه گاز هیوندای سانتافه موجب کم شدن تقریبی در مصرف سوخت و آلایندگی هوا می گردد. برای خرید اصلی و فابریکی آن با قیمت و کیفیت مناسب و ضمانت به فروش می رسد برای خرید با شماره های ما تماس بگیرید.


وظیفه دریچه گاز و علائم خرابی آن

دریچه گاز خودرو چیست؟

دریچه هوا ( دریچه گاز ) درواقع بعد از انژکتوری شدن سیستم احتراقی خودروها تولید شد ووظیفه اصلی آن تنظیم میزان هوای ورودی به محفظه احتراق است .

محل قرارگیری درﯾﭽﻪ ﮔﺎز هیوندای سانتافه :

این دریچه بین پاک کننده هوا و ورودی ورودی نصب شده است و شامل یک شیر پروانه ای یا صفحه ای است که با توجه به موقعیت پدال شتاب دهنده عمل می کند.

انواع دریچه گاز سانتافه :

 

ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ این وسیله به دو ﺻﻮرت انجام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد: دریچه گاز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و دریچه گاز اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ.

دریچه گاز برقی :

 

در دریچه گاز اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل از ECU ﻣﻮﺗﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ECU ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﻨﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮدرو و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه در آن، دﺳﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ دریچه گاز را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع دریچه گاز دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﭘﺪال ﮔﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

دریچه گاز الکترونیکی :

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع درﯾﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ قطعه ﺳﺎده ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ و ارزاﻧﯽ آن اﺳﺖ.

اجزای تشکیل دهنده بهترین دریچه گاز هیوندای سانتافه :

اﯾﻦ دریچه گاز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای  و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ آن، ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای  ورودی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮان و ﮔﺸﺘﺎور ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز یا دریچه هوا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﺖ فشار ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از راﻧﻨﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز درﯾﺎﻓﺖ نمی کند ﻣﻮﺗﻮر بدون فشار ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

عوامل خرابی دریچه گاز هیوندای سانتافه اصلی:

-آب خوردن به سنسور

-فشار آوردن بیش‌از اندازه معمول و گاز دادن زیاد به خودرو

-کثیف بودن محفظه دریچه گاز و کثیف ماندن به مدت طولانی

علائم خرابی دریچه گاز هیوندای سانتافه فابریکی :

-بالا ماندن دور موتور

-دیر آمدن گاز خوردن خودرو

-درنگ در پایین آمدن گاز خودرو

-افزایش مصرف سوخت

-خاموش شدن خودرو در زمان سرد بودن

-کپ کردن خودرو در دور موتور 2500 تا300

 

 

برای خرید دریچه گاز هیوندای سانتافه  با ما تماس بگیرید.

ما این دریچه را با بهترین کیفیت وقیمت مناسب با ضمانت برای شما خریداری می کنیم . با ما تماس بگیرید .
برای اطلاع از قیمت دریچه گاز هیوندای سانتافه یا سفارش قطعات با شماره 09107686796 تماس بگیرید.

کاربران محترم توجه داشته باشید که ما ضمانت بهترین قیمت در بازار میباشیم.


فروش لوازم یدکی جک در سایت جک شاپ - مشاوره خرید لوازم جک - آگاهی از خرید لوازم یدکی جک - توضیحات مکمل لوازم یدکی جک - قیمت مناسب لوازم یدکی جک - ضمانت بهترین کیفیت لوازم یدکی جک در بازار چراغ برق

قیمت دریچه گاز هیوندای سانتافه - دریچه گاز هیوندای سانتافه دریچه گاز سانتافه خرید دریچه گاز هیوندای سانتافه بهترین دریچه گاز هیوندای سانتافه قیمت دریچه گاز هیوندای سانتافه دریچه گاز هیوندای سانتافه اصلی دریچه گاز هیوندای سانتافه فابریکی ضمانت بهترین قیمت 09125101633

دریچه گاز هیوندای سانتافه-دریچه گاز هیوندای سانتافه دریچه گاز سانتافه خرید دریچه گاز هیوندای سانتافه بهترین دریچه گاز هیوندای سانتافه قیمت دریچه گاز هیوندای سانتافه دریچه گاز هیوندای سانتافه اصلی دریچه گاز هیوندای سانتافه فابریکی